ALGEMENE VOORWAARDEN

I Selfiekoekjes is een onderdeel van Elbrand Media, gevestigd te Beverwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52356507, hierna te noemen Selfiekoekjes. Selfiekoekjes biedt haar producten aan via een online winkel, een zogenaamde Webshop.

II Koper is de klant / afnemer van Selfiekoekjes.

III Selfiekoekjes doet eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid en billijkheid. Doch acht zij het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.

IV Een overeenkomst kan een mondelinge (dus ook telefonische) afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de Webshop tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

1.     Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Selfiekoekjes. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van Selfiekoekjes. Op verzoek is het mogelijk om u een schriftelijk exemplaar toe te zenden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling in de webshop van Selfiekoekjes geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Selfiekoekjes behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Selfiekoekjes erkend.

1.4 Selfiekoekjes garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.     Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Selfiekoekjes bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Selfiekoekjes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Selfiekoekjes geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle in de webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Voor de levering van de koekjes maakt Selfiekoekjes gebruik van de diensten van PostNL. Bestellingen 1 doos worden aangeboden als busstuk. Dit houdt in dat het pakket niet traceerbaar is. Het verzenden gaat dan ook geheel op eigen risico. Niet aangekomen stukken zijn geen reden tot creditering.

2.6 Indien de klant een gewenste bezorgdatum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling dan verstuurt Selfiekoekjes de bestelling 1 werkdag voor de opgegeven bezorgdatum. Te late levering van het cadeau is geen reden voor creditering van het cadeau en/of bezorgkosten.

2.7 Selfiekoekjes is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet intern doorsturen van pakketten binnen bijvoorbeeld grote internationale concerns, ziekenhuizen, recepties, bedrijven en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger.

2.8 Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door PostNL Pakketservice. Let op dat bij grote concerns, etc het concern de ontvanger is en niet de contactpersoon.

2.9 Selfiekoekjes is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door PostNL Pakketservice of het busstuk wordt op het opgegeven adres geleverd (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is leading). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

3.     Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 6% BTW.

3.4 Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt Selfiekoekjes of de korting correct is toegepast en beslist Selfiekoekjes derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Selfiekoekjes zich het recht de bestelling te annuleren.

4.     Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Selfiekoekjes heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Selfiekoekjes. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele  en ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de afnemer het product/de producten (toch) wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

4.3 Selfiekoekjes behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Selfiekoekjes) is beschadigd.

4.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Selfiekoekjes schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Selfiekoekjes de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Selfiekoekjes behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

4.5 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 draagt Selfiekoekjes er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

5.     Uitvoering

Selfiekoekjes voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

6.     Betaling

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

7.     Gegevensbeheer

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Selfiekoekjes, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Selfiekoekjes. Selfiekoekjes houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

7.2 Selfiekoekjes respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3 Selfiekoekjes maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8.     Garantie

8.1 Selfiekoekjes garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

8.2 De garantietermijn van Selfiekoekjes komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Selfiekoekjes is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Selfiekoekjes) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Selfiekoekjes. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Selfiekoekjes schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Selfiekoekjes gegrond worden bevonden, zal Selfiekoekjes naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Selfiekoekjes en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Selfiekoekjes) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Selfiekoekjes gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Selfiekoekjes voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Selfiekoekjes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Selfiekoekjes in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Selfiekoekjes en/of gebruiksaanwijzing op de website zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

9.     Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Selfiekoekjes zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Selfiekoekjes slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.4 Aanbiedingen van Selfiekoekjes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.5 Selfiekoekjes kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10.  Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen Selfiekoekjes en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Selfiekoekjes op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2 Selfiekoekjes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

11.  Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite  en verpakkingen van Selfiekoekjes gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11.2 Selfiekoekjes is niet verantwoordelijk voor afbeeldingen die door de afnemer worden geüpload. De afnemer dient zelf te achterhalen of eventuele rechten van afbeeldingen worden geschonden bij het uploaden van foto’s.

11.3 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van afbeeldingen in hoge resolutie /goede kwaliteit. Selfiekoekjes is niet verantwoordelijk voor slechte kwaliteit afbeeldingen die geüpload worden.

12.  Overmacht

12.1 Selfiekoekjes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Selfiekoekjes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 Selfiekoekjes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Selfiekoekjes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Indien Selfiekoekjes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13.  Aansprakelijkheid

Selfiekoekjes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

14.  Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door Selfiekoekjes aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Selfiekoekjes zolang de afnemer de vorderingen van Selfiekoekjes uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Selfiekoekjes wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2 De door Selfiekoekjes geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Selfiekoekjes of een door Selfiekoekjes aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Selfiekoekjes haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Selfiekoekjes zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Selfiekoekjes.

15.  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Selfiekoekjes en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-holland kennis, tenzij Selfiekoekjes er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.